ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ САЙТ, ВИ:
− НАДАЄТЕ ОПЕРАТОРУ СВОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ; А ТАКОЖ
− ПОГОДЖУЄТЕСЬ НА ЇХ ОБРОБЛЕННЯ ОПЕРАТОРОМ У ПОРЯДКУ, ЯКИЙ ОПИСАНО В СПРАВЖНІЙ ПОЛІТИЦІ ПРОДОВЖУЮЧИ ВИКОРИСТОВУВАТИ САЙТ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ І ПОЛОЖЕННЯМИ ПОЛІТИКИ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей документ визначає політику Tiger Trade AG, компанії, зареєстрованої за адресою: Швейцарія, 6300, Цуг, Баарерштрассе 75 (75 Baarerstrasse, Zug 6300, Switzerland) (далі – «Оператор»), щодо обробки персональних даних, збирання яких здійснюється Оператором з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, та містить відомості про реалізовані вимоги до захисту таких персональних даних (далі – «Політика»).

2. Політика діє щодо персональних даних, які Оператор може отримати від користувача ("Ви") у разі використання Вами Інтернет-сайту Оператора, розташованого за адресою https://macos.tiger.trade/ (далі – «Сайт»).

3. Ви маєте право в будь-який момент звернутися до Оператора з будь-якими питаннями щодо порядку обробки Ваших персональних даних та отримати доступ до Ваших персональних даних, а також звернутися з вимогою змінити (оновити, доповнити, уточнити) Ваші персональні дані або відкликати свою згоду на обробку персональних даних в обсязі та в цілях, зазначених у Політиці.

В будь-яких випадках, будь ласка, надішліть Ваше звернення у вільній формі за адресою електронної пошти support@tiger.trade. Ваше звернення має бути надіслане з адреси електронної пошти, яку Ви вказували на Сайті.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

4. Основні терміни, які використовуються в Політиці:
«автоматизована обробка персональних даних» – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
«блокування персональних даних» – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
«Законодавство про ПДн» – застосовні нормативно-правові акти та акти державних органів, що регулюють відносини у сфері персональних даних;
«конфіденційність персональних даних» – обов'язок осіб, які отримали доступ до персональних даних, не поширювати їх без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інший порядок опрацювання не передбачений Законодавством про ПДн;
«Оператор» – Tiger Trade AG, розташоване за адресою: Швейцарія, 6300, Цуг, Баарерштрассе 75 (75 Baarerstrasse, Zug 6300, Switzerland), що організує та здійснює обробку персональних даних, а також визначальне мети обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), скоєння з персональними даними;
«обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) із персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без їх використання; та перелік дій, що здійснюються Оператором з Вашими персональними даними, наведено нижче у пункті 14 Політики;
«персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних), тобто інформація, яка ідентифікує Вас безпосередньо (наприклад, ім'я або адреса електронної пошти), а також інформація, яка прямо Вас не ідентифікує, але може бути використана тим чи іншим чином для ідентифікації (наприклад, дані Вашого мобільного пристрою);
«Ви» або «Користувач Сайту» – будь-яка фізична особа, яка використовує Сайт для будь-яких цілей;
«надання персональних даних» – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;
«розповсюдження персональних даних» – дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб;
«транскордонна передача персональних даних» – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній особі або іноземній юридичній особі;
«знищення персональних даних» – дії, внаслідок яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

5. Оператор забезпечує необмежений доступ до Політики шляхом розміщення її чинної редакції у розділі «Політика конфіденційності» на Сайті, а редакція на паперовому носії зберігається за адресою Оператора та може бути надана за Вашим запитом або в інших випадках згідно із Законодавством про ПДН.

6. Політика підлягає перегляду та, при необхідності, актуалізації у разі змін у порядку обробки даних у Оператора або у разі змін Законодавства про ПДН.

ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ОПЕРАТОРОМ

7. Оператор обробляє Ваші персональні дані у порядку, передбаченому Законодавством про ПДН, на законній та справедливій основі.

8. Обробка Ваших персональних даних здійснюється Оператором суворо з метою, визначеною у Політиці, і обмежується досягненням таких конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Оператор зобов'язується не допускати обробку персональних даних, несумісну з цілями їхнього збору, зазначеними у Політиці. Персональні дані, що збираються на Сайті Оператором, не є надмірними щодо заявлених цілей їх обробки.

9. Ваші персональні дані зберігаються у Оператора у формі, що дозволяє визначити Вас як суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних, якщо інший порядок не передбачений Законодавством про ПДН. Якщо тільки інше не передбачено Законодавством про ПДН, Ваші персональні дані будуть знищені Оператором, після того, як буде досягнуто мети обробки, у порядку, передбаченому в пункті 29 Політики, або у разі, якщо відпаде необходимость в обработке Ваших персональних даних для таких цілей.

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ОПЕРАТОРОМ

10. Обробка Ваших персональних даних здійснюється Оператором виключно за наявності правової підстави, передбаченої Законодавством про ПДН, та такими правовими підставами є:
− Ваша згода на обробку персональних даних у зв'язку з маркетинговими заходами між Оператором та Вами (наприклад, направлення повідомлень електронною поштою з інформацією про продукти та новини Tiger.Trade, а також повідомлення іншої маркетингової комунікації);
− виконання вимог законодавства, зокрема, що покладають на Оператора функції, повноваження та обов'язки; або
− здійснення прав та законних інтересів Оператора або третіх осіб (за умови, що при цьому Оператором не порушуються права та свободи суб'єктів персональних даних).

СКЛАД ОБРОБЛЮВАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І МЕЦІ ОБРОБКИ

11. Політика визначає порядок обробки Оператором персональних даних Користувачів Сайту.

12. При введенні e-mail адреси на Сайті, Користувачі Сайту надають Оператору такі персональні дані:
− Адреса електронної пошти; і
− дані про активність на Сайті.

13. Надані Користувачем Сайту персональні дані використовуються Оператором у таких цілях:
− для забезпечення кращого розуміння потреб Користувача Сайту;
− для інформування Користувача Сайту про новини Оператора; та
− для маркетингової взаємодії з Користувачем Сайту.

ПОРЯДОК І УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14. Дія Політики поширюється на процеси зі збирання, запису, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, використання, передачі (надання, доступу), транскордонної передачі, блокування, видалення та знищення персональних даних, що збираються через Сайт Оператором з використанням засобів автоматизації.

15. Оператор здійснює автоматизовану обробку Ваших персональних даних, але при цьому Оператор не приймає рішень, що породжують юридичні наслідки або іншим чином зачіпають Ваші права та законні інтереси, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних.

16. Оператор забезпечує знаходження баз даних, з використанням яких здійснюються збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення персональних даних відповідно до застосовного Законодавства про ПДН.

17. Оператор забезпечує конфіденційність Ваших персональних даних, що збираються через Сайт.

18. Оператор має право доручити обробку Ваших персональних даних третій особі з дотриманням вимог Законодавства про ПДН.

19. Оператор здійснює надання персональних даних, зібраних через Сайт, у таких випадках:
− Ви надали свою згоду на такі дії;
− передача необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором або застосовним законодавством, здійснення та виконання функцій, повноважень та обов'язків, покладених законодавством про ПДН на Оператора; або
− передача необхідна для виконання договору, стороною якого Ви є.

20. Оператор здійснює надання персональних даних, зібраних через Сайт, за умови, що Оператор уклав договір з одержувачем персональних даних, відповідно до якої третя особа, яка отримує від Оператора персональні дані, зобов'язується дотримуватися конфіденційності персональних даних, а також принципів та правил обробки персональних даних, визначені у Законодавстві про ПДН та у договорі з Оператором.

21. Оператор здійснює надання персональних даних (у тому числі шляхом транскордонної передачі до країн, що як забезпечують, так і не забезпечують адекватний захист прав суб'єктів персональних даних) таким третім особам:
− афілійованим особам Оператора; − стороннім постачальникам послуг, таких як хостинг та адміністрування веб-сайту, аналіз даних, забезпечення інфраструктури, IT-послуги, що надаються електронною та традиційною поштою послуги, послуги аудиту та інші послуги, якщо такі дані необхідні таким особам, щоб дозволити їм надавати свої послуги ; та
− у разі реорганізації, злиття, продажу, створення спільного підприємства, ліквідації Оператора, передачі активів або часток/акцій Оператора повністю або частково (включаючи у разі, коли вищезгадане здійснюється у зв'язку з банкрутством або судовим процесом).

22. Оператор надає персональні дані, зібрані через Сайт, в обсязі, який, як вважає Оператор, необхідний чи доречний:
− у зв'язку з вимогами законодавства, що застосовуються до Оператора;
− з метою захисту діяльності Оператора та діяльності його афілійованих осіб;
− як відповідь на запити державних органів влади;
− з метою сприяння судовому процесу; та
− з метою захисту Ваших прав та прав Оператора, конфіденційності, безпеки або майна та (або) прав, конфіденційності, безпеки або майна Оператора та його афілійованих осіб.

23. При обробці персональних даних Оператор забезпечує точність персональних даних (презюмуючи їх достовірність і не перевіряючи її), їх достатність, а в необхідних випадках та актуальність щодо цілей обробки. Оператор вживає необхідних заходів щодо видалення або уточнення неповних або неточних даних, у тому числі у випадках, зазначених у Політиці.

24. Оператор вживає необхідних організаційних, технічних та адміністративних заходів для захисту персональних даних, отриманих через Сайт, відповідно до вимог Законодавства про ПДН. Проте жодна система зберігання або передачі даних через Інтернет не може гарантувати повну безпеку. Якщо у Вас є підстави вважати, що обмін інформацією з Оператором не є безпечним (наприклад, якщо Вам здається, що безпека будь-якої Вашої інформації наражається на небезпеку), будь ласка, повідомте Оператора про це негайно у порядку, зазначеному у пункті 3 Політики.

ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ПРИПИНЕННЯ ОБРОБКИ

25. Оператор зберігає персональні дані, що збираються на Сайті, протягом періоду часу, необхідного для цілей, зазначених у цій Політиці, якщо тільки триваліший термін зберігання не є необхідним або не дозволяється застосовним до діяльності Оператора законодавством.

26. Умовою припинення обробки персональних даних Оператором може бути досягнення цілей обробки, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

27. У разі виявлення неправомірної обробки персональних даних, що збираються через Сайт (при отриманні звернення від Вас або Вашого представника, або запиту уповноваженого органу, отриманні результатів внутрішніх перевірок), а також при виявленні неточних персональних даних, Оператор блокує такі неправомірно оброблені персональні дані (або забезпечує їх блокування) з моменту отримання зазначеного звернення або запиту на весь період перевірки:
− у разі підтвердження факту неточності персональних даних на підставі відомостей, представлених письмово у вільній формі Вами, Вашим представником або уповноваженим органом, або на підставі інших документів у порядку, передбаченому Законодавством про ПДН, Оператор зобов'язаний уточнити такі персональні дані або забезпечити їх уточнення в протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання таких відомостей та зняти блокування;
− у разі підтвердження факту неправомірної обробки персональних даних Оператор зобов'язаний припинити неправомірну обробку в строк, що не перевищує 3 (три) робочих днів з дати виявлення факту неправомірної обробки, або знищити такі персональні дані в строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дати виявлення факту неправомірної обробки. Про усунення допущених порушень Оператор зобов'язаний повідомити Вас або Вашого представника або уповноважений орган, якщо перевірка правомірності обробки проводилася на запит такого органу.

28. При отриманні відкликання згоди від Вас, Оператор припиняє обробку персональних даних негайно, за винятком випадків, коли необхідність продовження обробки таких персональних даних обумовлена вимогами законодавства, що застосовується до діяльності Оператора, і в будь-якому випадку Оператор повідомить Вас про наслідки відкликання такої згоди.

29. У разі досягнення мети обробки персональних даних, що збираються через Сайт, Оператор припиняє обробку персональних даних та знищує персональні дані у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) днів з дати досягнення цілей обробки, якщо інший термін не передбачений у згоді, отриманій Оператором від Вас. У разі якщо неможливо знищити персональні дані, що збираються через Сайт, протягом зазначеного терміну, Оператор блокує такі персональні дані та забезпечує їх знищення у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців, якщо інше не потрібне згідно з застосовним до діяльності Оператора законодавством, або якщо інше не зазначено у згоді на обробку, отриману Оператором від Вас, або у договорі, стороною якого Ви є.